هیچوقت برای آرزوهای قشنگت

سقفی رو معین نکن

درمقابل عزم و اراده ی انسان

هیچ چیز پایدار نیست

پس تو می تونی

به وبسایت رسمی

سجاد صیادی

خوش آمدید